Wiadomości

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

 
KOGO SPISZEMY?
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

ZAPAMIĘTAJMY!
• w dniach od 1 do 17 marca 2011r. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy;
• w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. w drodze wywiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

CELE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

• zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczegól¬nych jednostek podziału terytorialnego kraju;
• poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych;
• zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wielkości i składzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych;
• uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności;
• zbadanie zjawiska migracji ludności;
• zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ.

METODY SPISU
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 ustawy), w następującej kolejności:

• pobranie danych z systemów informacyjnych
• samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.
• wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
• wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

TEMATYKA SPISU
W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących tematów badawczych:
• stan i charakterystyka demograficzna ludności;
• edukacja;
• aktywność ekonomiczna osób;
• dojazdy do pracy;
• źródła utrzymania osób;
• niepełnosprawność;
• obywatelstwo;
• migracje wewnętrzne;
• migracje zagraniczne;
• narodowość i język;
• wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
• gospodarstwa domowe i rodziny;
• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

 Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl